Agaç peç

 • Portable Outdoor Wood-Cook Stove

  Göçme açyk agaç-peç

  Bu açyk agaç ýakýan peç, düşelgeler üçin amatly we dowamly gurulýar.Bu agaç peç hökman ýylylygy zyňyp biler - edýän zadyňyz agaç getirmekdir.Peçiň üstündäki ýokarky platforma kofe we ​​gazana gyzgyn, suw gaýnadýar, doňuz we ýumurtga gowurýar we ş.m.Bu doly göçme.

 • Iron Fireplace Screen exquisite ornate details

  Demir kamin ekrany ajaýyp bezeg jikme-jiklikleri

  * Gara we altyn çotga demirden ýasaldy

  * Ajaýyp bezeg jikme-jikliklerini ulanyň

  * Kaminiňize gorag we nepislik goşuň

  * Kamin ekrany, ekranyň üstündäki ajaýyp dizaýny görkezýän ajaýyp demirden ýasalýar.

  * Bu kaminiň ajaýyp dizaýny, kamin bilen doldurylan otaglaryň hemmesine ajaýyp görnüş goşýar

 • Enamel Indoor Wood Cook Stove

  Emal ýapyk agaç aşpez peç

  Bu ajaýyp howa berk plastinka polatdan ýasalan odun.Gara agaç tutawaçly gapy bilen.Bu peç ajaýyp aýak binýady bilen gelýär we müň inedördül futa çenli gyzdyryp bilýär, howada ýuwulan keramiki aýna bilen tekiz arka gapy bilen, ojagyň islendik görnüşini güýçlendirjek ýanýan ody ajaýyp görmäge mümkinçilik berýär.Bu gün odun ýakýan peçiňi öýüňize goşuň. Uzak ömür we ýangyç tygşytlylygy üçin ýangyç bilen örtülen agaç peç.

 • Indoor Wood Cook Stove with oval

  Ovalapyk agaç aşpez peç

  Uly peç we gap-gaçlar göni peçiň üstünde we tekjelerde ýerleşdirilip bilner, şol bir wagtyň özünde gyzgyn otda gaplar ýerleşdirilip bilner.Bu, meselem, sygyr etini, gowrulan kartoşkany we peçde çöken miweleri bişirmek mümkinçiligini üpjün edýär, dürli görnüşli gök önümler, agyr we garawullar köpelýär.

 • Wood Burning Stoves

  Agaç ýakylýan peçler

  Peçiň gapagy we gapysy çoýun demirden we gara ýylylyga çydamly boýag bilen ýasalýar;gabat gelýän aýna, takmynan 800 c derejeli ýylylyga çydap bilýän ýylylyga çydamly aýna.

  Peç korpusynyň daşky ýüzi teoriýa boýunça poslamaýan emal bilen bejerilýär;içerde, sebäbi emal 850 c derejeli bejergä mätäç, şonuň üçin polat tagta posdan gaça durmak üçin uglerod bolmaz.
  Bu peç islendik maşgala otagyna ajaýyp goşant bolar.

 • Enamel Small Wood Stove, Small Wood Stove

  Emal kiçi agaç peç, kiçi agaç peç

  Klassiki kiçi agaç peçleri kiçi ýerler üçin ajaýyp.Ykjam aýak yzy ýyladyş güýjüni ýitirmeýär;tygşytly ýanmak we agaçdan bir ýükden mümkin bolan ähli ýylylygy çykarmak.

  Ojak ojaklary bilen örtülendir.Ojak gutusy uly we aýna gapylary görkezýär: oduň görnüşlerinden lezzet alyň.

 • Enamel chimney for wood burning stove accessories flue pipe

  Agaç ýakylýan peç esbaplary üçin turba turbasy üçin emal baca

  Tirsekler peçleri baca birikdirýärdi

  Radiator / ýylylyk çalşyjy

 • Firewood Racks Fireplace Log Holder with Canvas Carrier for Indoor/Outdoor In Fireplace Sets & Accessories In Storage

  Ojak ojaklary, kamin toplumlarynda we ammarlarda ammarlar

  KAST IRANGY GRATLARY

  Döküm önümleriniň ýangyç panjaralary berk we gowy dowam etjek ýokary hilli önümlerden ýasalýar.

  Kamin esbaplary üçin ojaklar, ojaklar, ojaklar, ojaklar, ýylylykdan goraýan boýaglar we arassalaýjylar, agaç göterijiler, keramiki ýüp möhürleri we ş.m.Fireangyn ekranlary we ýangyn gurallarynyň ikisiniň hem öz sahypalary bar.

 • Fireplace Log Rack Decorative Wheels Fire Wood Carriers Heavy Duty Firewood Holder Stand for Indoor/Outdoor Fire Place Black

  Kamin Log Rack bezeg tigirleri Ot odun göterijiler Içerki / açyk otly ýer üçin agyr ýükli odun saklaýjy

  Içerki / Daşky polat agaçdan ýasalan kiçijik odun ýassygy, bezeg bezegi, agaç saklaýjynyň tegelek dizaýny, gara

  1. Islendik bezege özüne çekiji we funksional goşundy üçin bezeg gyrasy dizaýny

  2. Güýçli inedördül turba polat çarçuwasy surnallary ýerinde saklaýar

  3. Hiç bir gurnama gutudan çykmaga taýyn däl

  4. surnallary kamin ýa-da peçiň çäginde saklaýar

  5. Kamin ekrany gabat gelýär

 • Enamel non-catalytic Wood Stove, non-catalytic Wood Stove

  Katalitik däl agaç peçleri, katalitik däl agaç peçleri emal

  Heatylylygy şöhlelendirýän keramiki aýna bilen uly ot görýän ýer.

  Hiç haçan egilmez ýa-da döwülmez agyr halkalar.

  Gaty ýasalan polatdan sazlanyp bilinýän kameranyň gulpy, wagtyň geçmegi bilen berk gapy möhürini üpjün edýär.

  Öňe gurlan howany sazlamak.

  Performanceokary öndürijilikli kerpiç bilen örtülen ojak ýylylygy görkezýär.

 • Fireplace screen 3 Panel Ornate Wrought Iron Black Metal Fire Place Standing Gate with door

  Kamin ekrany 3 Panel bezeg Demir demir gara metal otly gapyly gapy

  1. kamin ekrany / mesh ekrany / çaga garawuly / goragçy / 3 esse ekran

  2. gara poroşok örtük.

  3. Ojak bilen gabat geliň, otagyň bezeg bölekleri hökmünde ulanylyp bilner.

  4. Owadan we ussatlyk bilen ýasalan bu üç gatly ýaýly ekran, ojakyňyzyň öňünde beýannama berer!Bu ekran has giň ojaklary we has köp gurşaw we gorag zerurlyklaryny ýerleşdirmek üçin giň we uzyn.

 • Fire Pit Firescreens

  Fireangyn çukurynyň otlary

  * I HIGH GOWY SYITYASAT: eplenýän ot ekranlarynyň gapagy, dürli açyk ýerlere laýyk uzalyp bilýän arka dizaýnynda 2 halka bilen gelýär.Kamin gurallary demirden we poroşok bilen örtülen pellehanadan ýasalan ýere rustiki, nusgawy görnüş goşýar we uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär, sebäbi gizlinlik ekrany berkitmek hem gowy saýlawdyr.

  * Güýçli ýangyn ekrany: Gapylary bolan beýik polatdan ýasalan ekranlar, hatda açyk ot çukury, portiko kamin meýdançalary üçin hem ojak meýdançasyna berk ýapyşýar.

  * SPARK GUARD: ullakan we gaty ýangyn ýerini açýan garawul;durmak bilen ot alýan ýer, çagalaryňyzy we güjükleriňizi ojakdan uzaklaşdyrýar we ýaşaýyş otagyny howpsuz saklaýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2