Önümler

 • Green Border Fencing

  Greenaşyl serhet feýtingi

  Serhet diwary adatça hususy jaýlar, pes diwar, gül düşegi ýa-da bag üçin bezeg elementi hökmünde ulanylýar. Serhet diwary dokalan, kebşirlenip hem edilip bilner.

  Bezeg polatdan dokalan sim tor, bag diwarlaryny ulanmak üçin amatlydyr.Greenaşyl örtük, gasynlanan simler üzüm görnüşi bagyňyza täsir edýär.Bezegli feýting, gül düşegi we bag araçäk diwarlarynyň köp görnüşini özüne çekiji görnüş.

 • 16ga 3.5lbs coil Rebar tie wire black

  16ga 3,5 litr rulon Rebar galstuk sim gara

  Gyzgyn metal bilet 6,5 mm galyňlykdaky polat çybykda, ýagny sim çybygyna togalanýar we soňra dürli diametrli simleri çekmek üçin sim çyzgy enjamyna salyň, sim çyzgy diskiniň dykyzlygyny kem-kemden azaldyň we sowatmagy amala aşyryň , dürli spesifikasiýaly demir simleri ýasamak üçin örtük, örtük we beýleki gaýtadan işlemek.Onda demir, kobalt, nikel, mis, uglerod, sink we beýleki elementler bar.

 • Galvanized Steel Rabbit Guard

  Galvanizli polat towşan goragçysy

  Kebşirlenen sim torlary, iki sany ortogonal simler bilen gurlup, tor emele getirmek üçin garşylyk kebşirleýiş prosesi bilen kesişýän ýerlerine birleşdirilýär.Toruň çyzykly simleri nagyş tagtasy bilen kebşirleýjiniň üsti bilen dolandyrylýar.Enjam haç simlerini ýerine taşlaýar we kebşirlenen sim toruny emele getirýän iki tapawutly uçar döretmek üçin birleşdirýär.

  Gowy poslaýjy garşylygy we adatça orta sim torunda tapylmaýan gyzgyn çümdürilen galvanizli kebşirlenen sim torlary.

 • Barbed Wire 10kg Barbed wire fence for sale

  Tikenli sim 10kg tikenli sim satylýar

  Tikenli sim, arzan we aňsat gurnalan izolýasiýa gorag önümidir.Tikenekli demir simleri esasy simde (simli sim) tikenli sim enjamy arkaly we dürli dokma amallary arkaly ýasalýar.

 • Hexagonal Gabion Wall Baskets Stone Cages

  Altyburçly Gabion diwar sebetleri daş kapasalar

  Altyburçly Gabion, 2x1x0.5 Gabion diwar sebetleri daş kapasalar

  Altyburçly Gabion agyr galvanizli sim bilen örtülen simden / PVC ýa-da PE örtükli simlerden ýasalýar, toruň şekili altyburçlyk stilidir.Gabion sebetleri eňňitden goramakda, binanyň çukuryny goldamakda, dag gaýalaryny saklamakda, derýalarda we bentlerden goramakda giňden ulanylýar.

 • galvanized metal t bar y type steel fence posts

  galvanizli metal t bar görnüşli polat diwar postlary

  Galvanizli açyk polat çitim post, pyçakly polýus labyr ýer nurbady

  Gurluşlaryň gerekli ýerde berk durmagyny üpjün etmek üçin, pyçaklar diwara ýa-da betondan ýasalan demir ýaýlardyr.Gurluşygyňyzy pos, poslama we çüýremekden goramak üçin ajaýyp enjamdyr.Mundan başga-da, agaç feýllerde, poçta gutusynda, köçe belgilerinde we ş.m. giňden ulanyljak ýaly, gurmak aňsat, çydamly we elýeterli.

 • galvanized metal t bar y type steel fence posts

  galvanizli metal t bar görnüşli polat diwar postlary

  Y POST

  Postyldyz piketi, “Y post” diýlip hem atlandyrylýar, simli diwarlary ýokarlandyrmak we goldamak üçin giňden ulanylýan poçta görnüşidir.Nusgawy programma
  mal diwary ýa-da meýdan diwary bilen ulanylýar.Adyndan görnüşi ýaly, ýyldyz piketinde üç burçly ýyldyz şekilli kesiş bar.Emma
  gurluşy hem başga.

 • Heavy Duty Round wire wreath frame work wreath forms wreath

  Agyr wezipe tegelek simli wenok çarçuwasy wenok emele getirýär

  Wenok çarçuwamyz ýokary hilli saýlanan metallardan ýasaldy.lt tekiz we açyk görnüşe eýe.Şeýle hem uzak möhletli ömri bilen köne we çydamly.

 • Natural Coco Coir Basket

  Tebigy Koko Coir sebedi

  Coir sim sebedi 100% tebigy lateks bilen 100% tebigy we Eko dostlukly süýümlerden ýasalýar.Bu sebetler, gül, sokulent we ownuk ot ekmek üçin ýapyk we açyk ösümlikler üçin bezeg asma sebetler hökmünde ulanylyp bilner.

 • Window Deck Planter Metal Hanging Baskets wire wall Plants holder flower pots hanger with coco coir liner outdoor

  Penjire palta oturdyjy metal asma sebetler sim diwary Ösümlikleriň gül küýzelerini asma kakao coir liner bilen asma

  Diwar asmak üçin jaý Öý, ofis we myhmanhana üçin.

  Gönüburçly ösümlik çarçuwasynyň degişlilikde ýokarky we sag tarapynda iki sany çeňňek bar, ony iki asma görnüşinde diwara asyp bolýar.

  Öý bezegi üçin başga bir ösümlik eýesi döredýär, öýe, ofise we myhmanhana güýç we joşgun goşýar.

 • Pot Holder with Hooks Hanging Baskets PE Coated Round Shape Steel Metal Outdoor Decoration

  Çeňňek asylan sebetler bilen küýzegär, PE örtükli tegelek şekilli polat metal daşky bezeg

  Ussatlygy we çeperçiligi açmak, bag esbaplary bagyň özüne çekijiligini we özüne çekijiligini goşýar.Köp sanly peýdaly zatlar bilen deňeşdirilende, olar iň oňat işlemäge laýyk görnüşde döredildi.

 • Plant bracket and hooks

  Garaşylýan çeňňek we çeňňek

  Iki goşa bag metal asma howly, gün şöhlesini guş iýmitlendirijileri Mason Jars we toý bezegi üçin çopan çeňňegi.

  Simönekeý polat egirme şekilli çeňňek

  “Swivel” zawodynyň çeňňek asma zawody, gül sebedi üçin ýel çim çyrasy diwar zawody Daşky guş iýmitlendirijisi.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5