Agaç peç esbaplary

 • Iron Fireplace Screen exquisite ornate details

  Demir kamin ekrany ajaýyp bezeg jikme-jiklikleri

  * Gara we altyn çotga demirden ýasaldy

  * Ajaýyp bezeg jikme-jikliklerini ulanyň

  * Kaminiňize gorag we nepislik goşuň

  * Kamin ekrany, ekranyň üstündäki ajaýyp dizaýny görkezýän ajaýyp demirden ýasalýar.

  * Bu kaminiň ajaýyp dizaýny, kamin bilen doldurylan otaglaryň hemmesine ajaýyp görnüş goşýar

 • Enamel chimney for wood burning stove accessories flue pipe

  Agaç ýakylýan peç esbaplary üçin turba turbasy üçin emal baca

  Tirsekler peçleri baca birikdirýärdi

  Radiator / ýylylyk çalşyjy

 • Firewood Racks Fireplace Log Holder with Canvas Carrier for Indoor/Outdoor In Fireplace Sets & Accessories In Storage

  Ojak ojaklary, kamin toplumlarynda we ammarlarda ammarlar

  KAST IRANGY GRATLARY

  Döküm önümleriniň ýangyç panjaralary berk we gowy dowam etjek ýokary hilli önümlerden ýasalýar.

  Kamin esbaplary üçin ojaklar, ojaklar, ojaklar, ojaklar, ýylylykdan goraýan boýaglar we arassalaýjylar, agaç göterijiler, keramiki ýüp möhürleri we ş.m.Fireangyn ekranlary we ýangyn gurallarynyň ikisiniň hem öz sahypalary bar.

 • Fireplace Log Rack Decorative Wheels Fire Wood Carriers Heavy Duty Firewood Holder Stand for Indoor/Outdoor Fire Place Black

  Kamin Log Rack bezeg tigirleri Ot odun göterijiler Içerki / açyk otly ýer üçin agyr ýükli odun saklaýjy

  Içerki / Daşky polat agaçdan ýasalan kiçijik odun ýassygy, bezeg bezegi, agaç saklaýjynyň tegelek dizaýny, gara

  1. Islendik bezege özüne çekiji we funksional goşundy üçin bezeg gyrasy dizaýny

  2. Güýçli inedördül turba polat çarçuwasy surnallary ýerinde saklaýar

  3. Hiç bir gurnama gutudan çykmaga taýyn däl

  4. surnallary kamin ýa-da peçiň çäginde saklaýar

  5. Kamin ekrany gabat gelýär

 • Fireplace screen 3 Panel Ornate Wrought Iron Black Metal Fire Place Standing Gate with door

  Kamin ekrany 3 Panel bezeg Demir demir gara metal otly gapyly gapy

  1. kamin ekrany / mesh ekrany / çaga garawuly / goragçy / 3 esse ekran

  2. gara poroşok örtük.

  3. Ojak bilen gabat geliň, otagyň bezeg bölekleri hökmünde ulanylyp bilner.

  4. Owadan we ussatlyk bilen ýasalan bu üç gatly ýaýly ekran, ojakyňyzyň öňünde beýannama berer!Bu ekran has giň ojaklary we has köp gurşaw we gorag zerurlyklaryny ýerleşdirmek üçin giň we uzyn.

 • Fire Pit Firescreens

  Fireangyn çukurynyň otlary

  * I HIGH GOWY SYITYASAT: eplenýän ot ekranlarynyň gapagy, dürli açyk ýerlere laýyk uzalyp bilýän arka dizaýnynda 2 halka bilen gelýär.Kamin gurallary demirden we poroşok bilen örtülen pellehanadan ýasalan ýere rustiki, nusgawy görnüş goşýar we uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär, sebäbi gizlinlik ekrany berkitmek hem gowy saýlawdyr.

  * Güýçli ýangyn ekrany: Gapylary bolan beýik polatdan ýasalan ekranlar, hatda açyk ot çukury, portiko kamin meýdançalary üçin hem ojak meýdançasyna berk ýapyşýar.

  * SPARK GUARD: ullakan we gaty ýangyn ýerini açýan garawul;durmak bilen ot alýan ýer, çagalaryňyzy we güjükleriňizi ojakdan uzaklaşdyrýar we ýaşaýyş otagyny howpsuz saklaýar.

 • 5 Pcs Fireplace Tools Sets Black Handle Wrought Iron Fire Tool Set and Holder Outdoor Fireset Fire Pit Stand Rustic Tongs Shovel

  5 sany kamin gurallary Gara tutawaçly demir ýangyn gurallary toplumy we saklaýjy açyk ojak ojagy stendi rustik tonlar belgi

  Kamin esbaplary üçin ojaklar, ojaklar, ojaklar, ojaklar, ýylylykdan goraýan boýaglar we arassalaýjylar, agaç göterijiler, keramiki ýüp möhürleri we ş.m.Fireangyn ekranlary we ýangyn gurallarynyň ikisiniň hem öz sahypalary bar.

 • Supplying a comprehensive range of CLAY FIREBRICKS

  Oýun toýun otlarynyň giňişleýin toplumyny üpjün etmek

  Alýuminiň düzümi takmynan 28-45% toýun toýun otlaryna bölünýär.

  Ot toýun kerpiç, iň köp dykyzlygy, ýokary güýji, pes ýylylyk geçirijiligi we pes haramlygy bolan iň soňky milli standart boýunça ýokary temperaturada ýerli ýokary derejeli ojak materiallaryndan ýasalýar.Otdan ýasalan palçykdan ýasalan kerpiç giň ulanylýar we iň köp öndürilýär.