sim we diwar

 • Green Border Fencing

  Greenaşyl serhet feýtingi

  Serhet diwary adatça hususy jaýlar, pes diwar, gül düşegi ýa-da bag üçin bezeg elementi hökmünde ulanylýar. Serhet diwary dokalan, kebşirlenip hem edilip bilner.

  Bezeg polatdan dokalan sim tor, bag diwarlaryny ulanmak üçin amatlydyr.Greenaşyl örtük, gasynlanan simler üzüm görnüşi bagyňyza täsir edýär.Bezegli feýting, gül düşegi we bag araçäk diwarlarynyň köp görnüşini özüne çekiji görnüş.

 • 16ga 3.5lbs coil Rebar tie wire black

  16ga 3,5 litr rulon Rebar galstuk sim gara

  Gyzgyn metal bilet 6,5 mm galyňlykdaky polat çybykda, ýagny sim çybygyna togalanýar we soňra dürli diametrli simleri çekmek üçin sim çyzgy enjamyna salyň, sim çyzgy diskiniň dykyzlygyny kem-kemden azaldyň we sowatmagy amala aşyryň , dürli spesifikasiýaly demir simleri ýasamak üçin örtük, örtük we beýleki gaýtadan işlemek.Onda demir, kobalt, nikel, mis, uglerod, sink we beýleki elementler bar.

 • Galvanized Steel Rabbit Guard

  Galvanizli polat towşan goragçysy

  Kebşirlenen sim torlary, iki sany ortogonal simler bilen gurlup, tor emele getirmek üçin garşylyk kebşirleýiş prosesi bilen kesişýän ýerlerine birleşdirilýär.Toruň çyzykly simleri nagyş tagtasy bilen kebşirleýjiniň üsti bilen dolandyrylýar.Enjam haç simlerini ýerine taşlaýar we kebşirlenen sim toruny emele getirýän iki tapawutly uçar döretmek üçin birleşdirýär.

  Gowy poslaýjy garşylygy we adatça orta sim torunda tapylmaýan gyzgyn çümdürilen galvanizli kebşirlenen sim torlary.

 • Barbed Wire 10kg Barbed wire fence for sale

  Tikenli sim 10kg tikenli sim satylýar

  Tikenli sim, arzan we aňsat gurnalan izolýasiýa gorag önümidir.Tikenekli demir simleri esasy simde (simli sim) tikenli sim enjamy arkaly we dürli dokma amallary arkaly ýasalýar.

 • Hexagonal Gabion Wall Baskets Stone Cages

  Altyburçly Gabion diwar sebetleri daş kapasalar

  Altyburçly Gabion, 2x1x0.5 Gabion diwar sebetleri daş kapasalar

  Altyburçly Gabion agyr galvanizli sim bilen örtülen simden / PVC ýa-da PE örtükli simlerden ýasalýar, toruň şekili altyburçlyk stilidir.Gabion sebetleri eňňitden goramakda, binanyň çukuryny goldamakda, dag gaýalaryny saklamakda, derýalarda we bentlerden goramakda giňden ulanylýar.

 • HDG anchor Grip Bolt high-precision Digital Machining

  HDG labyry Grip Bolt ýokary takyklykly sanly enjam

  Specialörite galyndy ussahanasynda galyp ýasamak üçin öz ýokary takyklykly sanly enjamlaşdyryş merkezimiz bar, ajaýyp galyndy önümi owadan görnüşe we ululygyna takyk edýär.

  Ikinjisi, partlama ýörişini kabul edýäris, Okislenme ýüzüni aýyrýarys, ýüzüni açyk we arassa we birmeňzeş we owadan edýäris.

 • Slab Bolster with strong spacer

  Güýçli spacer bilen Bolster plita

  Slab Bolster, gulplama ulgamynyň üsti bilen has uzynlygyna uzaldylyp bilinýän gaty güýçli spacerdir.Güýçlendirijiniň görkezilen uçlary, görnüş bilen ýerüsti aragatnaşygyň iň pes nokadyna mümkinçilik berýär.“Slab Bolster” prastast, garaage awtoulag duralgalaryny, egrilen diwarlary we goşmaça arka berkitmesini talap edýän beýleki desgalary guýmak üçin amatlydyr.

 • Garden Border Fence with weathered Corten steel and powder coated

  Howa bilen örtülen Korten polat we poroşok bilen örtülen bag serhet diwary

  Bezeg baglary üçin çitler, bezeg metaldan ýasalan feýting bilen hem bellidir, sebäbi, edil eşidilişi ýaly, bag feýliniň käbir adaty görnüşlerinden has bezegli görnüşe eýe.Agaç bagynyň diwarlary we PVC bag diwarlary, umuman, emlägiň içine nädip birleşýändigi sebäpli bezeg elementini goşup bilse-de, bezeg bagynyň diwary özboluşly täsir galdyryp biler.Stiller, reňkler we görnüşler gaty köp, öýüňiziň binagärligine we tagamyňyza laýyk birini tapmaly bolarsyňyz.

  Material we gutarnykly görnüşlere içerki we daşarky gurnama üçin örtülen Corten polat we poroşok girýär.

 • Fiberglass mesh high strength and good toughness

  Süýümli aýna ýokary güýç we berk berklik

  I HIGH GYSGAÇA MATERIALLAR :

  Ajaýyp çig mal ýokary güýç we berk berklik bilen çig mal hökmünde saýlanýar.

  I AL GOWY ALKALIRESISTANS :

  Moumşak we ýagty, ýokary berklik, taýak ýok

  Düwürtikler arassa :

  Düwünler dykyz we tertipsiz däl, ýelme güýji güýçli.

  Highokary dartyş güýji

  Dürli aýratynlyklar :

  Köp reňk düzülip bilner, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

  MANUFACTURERDIRECT SATYLMAK :

  Ammar ýeterlik mukdarda, bahasy ýerliklidir we spesifikasiýasy gaty doly, satyn alyp bilersiňiz.

 • Hardware Cloth welded Mesh made of Stainless Steel Wire

  Poslamaýan polatdan ýasalan enjam eşikleri kebşirlenen mesh

  Enjam eşigi
  Elýeterli görnüşler:
  Kebşirlemegiň öňüsyrasynda gyzgyn batyrylan Galvanizirlenen /
  Kebşirlemezden soň / Elektro galvanizlenen;
  Greenaşyl, gara, reňk we ş.m. bilen PVC örtük
  Poslamaýan polatdan ýasalan kebşirlenen mesh.

  Bu agyr enjam enjamy, Maksimum çydamlylyk we poslama garşylyk üçin galvanizlenendir.Maşyn kebşirläninden soň galvanizasiýa, her kebşiniň iň oňat öndürijiligi we iň uzak ömri üçin goralmagyny üpjün edýär.Güýçli 23 ölçegli sim iň amatly güýji üpjün edýär, ýöne islenýän görnüşe laýyk bolup bilmejek derejede gaty däl