Düzülip bilinýän göçme barýer maşk it ruçkasy

Gysga düşündiriş:

Üstünliklerimiz: Biziň zawodymyz bar, şonuň üçin önümleriň iň gowy bahasyndan we iň gowy hilinden lezzet alarsyňyz.

Saýlawyňyz üçin has köp stil we dürli reňk, önümçilikde baý tejribämiz bar.

Önümlerimiziň toplumy giňişleýin, biz bir bitewi öndüriji we bu biziň üçin aňsat.

Önümleriň logosy kabul ederliklidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bir panelde oýun meýdançasyna aňsat girmegi üpjün edýän ygtybarly goşa berkitme bilen gapy bar.

Ykjam saklamak we iň ýokary göterijilik üçin tekiz bukjalar, şonuň üçin ony kempirde ýa-da dynç alyşda alyp bilersiňiz.

Dürli şekilde - sekizburçluk, inedördül we göniburçluk ýa-da sandyk bilen birikdirilip bilner.

Daga çykmaýan öý haýwanlary bilen ulanmak üçin maslahat berilýär.

Aýratynlyklary

Önümiň ady It bilen meşgullanmak ruçkasy öý haýwanlary
Kennel Ölçegi 24ft, 32ft, 40ft ýa-da adaty ululyk
Önümiň reňki Islegiňize görä gara ýa-da adaty
Faceüzü: Çydamly gara elektron palto
Aýratynlyklary Amaly şekil, içgin jikme-jiklik dizaýny, güýçli we çydamly, Güýçli giňişlik, ýönekeý we çalt gurnama
MOQ 500 bölek
Adjustable Portable Barrier Exercise Dog Pen (2)

Önüm bilimleri

Güjükleri öýde terbiýelemekde sandyklar hem köplenç ulanylýar, sebäbi itleriň köpüsi kömek edip bilse ýerlerini topraklamaz.Edil şonuň ýaly-da, çeýnemek döwrüni başdan geçirýän güjükler üçin gysga wagtyň içinde çeýnemek hereketine gözegçilik edip biler.

Esasy zat, it sandykyňyzy uzak wagtlap däl-de, strategiki taýdan ulanmak.

Şeýlelik bilen, iň oňat it sandykyny nädip saýlamaly?Geliň, iň gowy saýlamaga ugrukdyralyň.

Her kimiň dynç almagy we zarýad bermegi üçin öz hususy ýeri, dynç alyş mekany gerek.Bu, öý haýwanyňyzy hem öz içine alýar, şonuň üçin it gurjagy täze gurjagyňyza berip biljek iň gowy sowgatlaryň biridir.Itiňiz sandykda rahat bolsa, bu olar üçin ygtybarly we ygtybarly ýer, şeýle hem peýdaly okuw guraly bolup biler.Iň oňat it sandyklary rahatlygy we diňe özüne degişli ýeri üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň