Oorapyk agaç bişiriji peç

 • Enamel Indoor Wood Cook Stove

  Emal ýapyk agaç aşpez peç

  Bu ajaýyp howa berk plastinka polatdan ýasalan odun.Gara agaç tutawaçly gapy bilen.Bu peç ajaýyp aýak binýady bilen gelýär we müň inedördül futa çenli gyzdyryp bilýär, howada ýuwulan keramiki aýna bilen tekiz arka gapy bilen, ojagyň islendik görnüşini güýçlendirjek ýanýan ody ajaýyp görmäge mümkinçilik berýär.Bu gün odun ýakýan peçiňi öýüňize goşuň. Uzak ömür we ýangyç tygşytlylygy üçin ýangyç bilen örtülen agaç peç.

 • Indoor Wood Cook Stove with oval

  Ovalapyk agaç aşpez peç

  Uly peç we gap-gaçlar göni peçiň üstünde we tekjelerde ýerleşdirilip bilner, şol bir wagtyň özünde gyzgyn otda gaplar ýerleşdirilip bilner.Bu, meselem, sygyr etini, gowrulan kartoşkany we peçde çöken miweleri bişirmek mümkinçiligini üpjün edýär, dürli görnüşli gök önümler, agyr we garawullar köpelýär.

 • Wood Burning Stoves

  Agaç ýakylýan peçler

  Peçiň gapagy we gapysy çoýun demirden we gara ýylylyga çydamly boýag bilen ýasalýar;gabat gelýän aýna, takmynan 800 c derejeli ýylylyga çydap bilýän ýylylyga çydamly aýna.

  Peç korpusynyň daşky ýüzi teoriýa boýunça poslamaýan emal bilen bejerilýär;içerde, sebäbi emal 850 c derejeli bejergä mätäç, şonuň üçin polat tagta posdan gaça durmak üçin uglerod bolmaz.
  Bu peç islendik maşgala otagyna ajaýyp goşant bolar.

 • Enamel Small Wood Stove, Small Wood Stove

  Emal kiçi agaç peç, kiçi agaç peç

  Klassiki kiçi agaç peçleri kiçi ýerler üçin ajaýyp.Ykjam aýak yzy ýyladyş güýjüni ýitirmeýär;tygşytly ýanmak we agaçdan bir ýükden mümkin bolan ähli ýylylygy çykarmak.

  Ojak ojaklary bilen örtülendir.Ojak gutusy uly we aýna gapylary görkezýär: oduň görnüşlerinden lezzet alyň.