Greenaşyl serhet feýtingi

Gysga düşündiriş:

Serhet diwary adatça hususy jaýlar, pes diwar, gül düşegi ýa-da bag üçin bezeg elementi hökmünde ulanylýar. Serhet diwary dokalan, kebşirlenip hem edilip bilner.

Bezeg polatdan dokalan sim tor, bag diwarlaryny ulanmak üçin amatlydyr.Greenaşyl örtük, gasynlanan simler üzüm görnüşi bagyňyza täsir edýär.Bezegli feýting, gül düşegi we bag araçäk diwarlarynyň köp görnüşini özüne çekiji görnüş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Bagda dokalan serhet diwar ulgamy giňden ulanylýar:

“Green Garden” serhet diwary.Kiçijik bagda ulanylýan umumy uzynlygy 10m ýa-da 25m.

Bezeg polatdan dokalan sim tor, bag diwarlaryny ulanmak üçin amatlydyr.

Greenaşyl örtükli, gasynlanan simleriň üzüm görnüşi bagyňyza täsir edýär.

Bezegli feýting, gül düşegi we bag araçäk diwarlarynyň köp görnüşini özüne çekiji görnüş.

Çit gurmazdan ozal topragy çygly saklamak iň gowusydyr.

Aýratynlyklary

Önümiň ady : Önümler araçäkdäki ýaşyl bag kebşirlenen simli berkitme
Sekizinji: 250mm, 400mm, 650mm we 900 / 950mm
Uzynlyk: 10m
Galyňlygy: bölegi 1,6mm, bölegi 2.2mm
Deşikleriň ululygy: ýokarky 80mm x 80mm.Aşagy 80mm ini, beýikligi 140mm.
Aýratynlyk: Uzak ömür we güýç üçin ýaşyl plastmassa örtülen• Uzyn ömri we güýji üçin ýaýly, PVC örtülen galvanizli sim• Gurmak aňsat
Arza: Gül ýataklary we bag ýollary üçin bezeg çit ýa-da gyrasy hökmünde ulanylýar
400mm-de ýere itekleýän öz-özüni goldaýan tüpeňler bar 650mm we 900 / 950mm-de ýere basmak üçin gysga tüpeňler bar - goşmaça goldaw gerek bolup biler.

WELDED BORDER FENCE

Çit bilen kebşirlenen elektro simler, soňra diwar PVC bilen örtülensoň

Bezeg üçin aýlanan ýokarky, gasynlanan dik simler.

Galvanizli demir sim ýadrosyna ýaşyl reňkli plastmassa örtülendir.

Bag araçägi ýa-da gül düşegi hökmünde ulanylýan diwar bolmak.

Meşäniň ululygy: 230mm x 80mm / 80mm x 50mm

Sim aragatnaşygy: 2.0 / 2.4mm

ROLLED BORDER FENCE

Elektrik simleri haýat bilen kebşirlendi, soňra ak ýa-da ýaşyl reňk bilen örtülen Poroşok

Gül ýa-da ösümlik araçägi

Özüne çekiji we işleýän

Goramak üçin örtülen gysgyç.

Meşäniň ululygy: 80mm x 65mm

Sim aragatnaşygy: 2.0mm

Önüm bilimleri

PVC örtükli bag haýaty, plastmassa örtülen simli bag bagy bilen ýokary hilli galvanizli demir simdir.Şeýle hem bezeg dokalan sim diwar diýlip atlandyrylýar, şonuň üçin gül düşeklerini, bag ýollaryny, gazonlary we seýilgähleri ​​bezemek üçin ulanylýan dürli görnüşleri we reňkleri bar.Gorizontal goşa öwrümli simleriň we özüne çekiji arka görnüşli dizaýn, diwaryň berk gurluşyna we owadan görnüşine eýe bolýar.PVC örtük gatlagy sebäpli, poslama garşy we poslama garşy gowy häsiýetlere eýe.

Arza

Bag serhedindäki haýat bilen işlemek üçin ýokary hilli çig mal ulanylýar we ýörite ýerüsti bejerginiň üsti bilen ýokary poslama garşylyk. Taýýar önümler on ýyllyk hil kepilliginden peýdalanýar.Ansat gurnama: önümi gurnamak üçin ýörite garnituralar talap edilmeýär we saklamak aňsat, ýönekeý we çalt we çykdajylary azaldýan itergi beriji gurnama tertibi kabul edilýär.Amatly egilmek bu önümiň özboluşly estetiki täsirini döredýär we ýüzünde sary, ýaşyl, gyzyl ýaly çümdüriş bejergisiniň dürli reňkleri bar, Poslama garşy oňat ýerine ýetirijiligi, garramaga garşy, owadan we sahydyr. Aňsat we çalt Gurmak. Senagatda, oba hojalygynda, şäher häkimliginde, transportda we beýleki pudaklarda diwar, bezeg, gorag we beýleki desgalarda giňden ulanylyp bilner.

k-1
k-2
Hd3169b312de54936b3db7c054abf0c28U

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary