Galvanizli polatdan ösdürilip ýetişdirilen bag düşegi

Gysga düşündiriş:

Bag baglary diýlip atlandyrylýan, ösdürilip ýetişdirilen bag düşekleri, gök önümleriň we gülleriň ownuk ýerlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ajaýyp.Bagyň topragyndan ot-çöpleri saklaýarlar, topragyň gysylmagynyň öňüni alýarlar, gowy zeýkeşleri üpjün edýärler we çüýşe we ulitka ýaly zyýan berijiler üçin päsgelçilik bolup hyzmat edýärler.Krowatlaryň gapdallary gymmatly ýagyş wagtynda gymmatly bag topragyňyzyň eremeginden ýa-da ýuwulmagyndan saklaýar.Köp sebitlerde bagbanlar möwsümiň başynda ekip bilýärler, sebäbi toprak ýeriň derejesinden ýokary bolanda has ýyly we has gowy guradylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

* Howlyňyzda gök önümler, güller we ösümlikler ekmek üçin amatly.

* Galvanizli metal plastinkadan, tolkun gurluşy we tegelek / ýumurtga / gönüburçluk görnüşinden ýasalan.

* Owadan, durnukly we çydamly.

* Ulaldylan düşekleri ekmek has aňsat, zyýankeşler we haşal otlar az.

* HOWPSUZlyk: Aşakdaky dizaýn, ösümlikler metala degmedi we ekologiýa taýdan arassa örtük topraklary hapalamaýar, ösümlikler we adamlar üçin howpsuz.

Aýratynlyklary

Harydyň beýany: Galvanizli polatdan ösdürilip ýetişdirilen bag ösdürip ýetişdirilen gasynlanan gasynlanan örtük bagy ekýän guty gök önüm bagy düşegi
 

Galyňlyk

 

 

tabagyň galyňlygy : 0.6mm

Burç galyňlygy : 0.8mm

Material gasyn reňkli polat paneli
Reňk krem, ýaşyl, ak, gara çal, goýy goňur, mämişi, gök, gyzyl
Arza gül küýzesi, gül düşegi, gül ekmek, gök önüm düşegi, bag düşegi
Material: Galvanizli polat
Harydyň ululygy: Custöriteleşdirilen
Gaplamak: karton ýa-da özleşdirilen
Nusgalaryň wagty: Bar bolan nusgalar üçin 1-2 gün / ýöriteleşdirilen nusgalar üçin takmynan 7 gün

Önüm bilimleri

* Owadan ösümlikleri ösdürmegiň syry sagdyn köklerdir.Bu çuňňur ekiş gutusy kökleriň has güýçli we sagdyn ösmegine itergi berer.

* Öz bagyňyzdan miweleri we gök önümleri ösdürip ýetişdiriň, ajaýyp täzeligi we şirinligi dadyp bilersiňiz.

* Bu bag düşegi toplumy, bagbançylykda gyrasyndan çyzylmazlyk üçin howpsuzlyk gyralaryny aýlady.

* Uzyn dowamly ekiş gutulary üçin ajaýyp material bolan poslama garşy galyň galvanizli polatdan ýasaldy.

* Easyönekeý görkezmeler bilen çalt we aňsat gurnama.

Arza

1. Gurnama: gök önümleri, otlary, gülleri we ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin goşmaça uly ýer berýär.

2. Açyk-aşaky bag ýatagy: Suwuň gurulmagynyň we çüýremeginiň öňüni almak üçin açyk esas bilen gurlup, kökleriň ýokumly maddalara aňsat girmegine mümkinçilik döredýär.

3. HOWPSUZlyk: Aşakdaky dizaýn, ösümlikler metala degmedi we ekologiýa taýdan arassa örtük topraklary hapalamaýar, ösümlikler we adamlar üçin howpsuz.

4

15
11
14
12
13

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň